Visi specialūs pasiūlymai

Taisyklės

El. parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su „sviesota.lt“ taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu sviesota.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių sviesota.lt parduotuvėje, turi pateikti būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, kurie reikalingi užsakymo vykdymui. Pirkėjas patvirtindamas Taisykles sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo E-parduotuvėje tikslais.

2.1. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Sutarties įsigaliojimas

3.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas E-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, pažymi varnelę prie teiginio „Aš besąlygiškai sutinku su paslaugos sąlygomis ir teikimo taisyklėmis“, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

 3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „sviesota.lt“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „sviesota .lt“ elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka bei LR nustatytais teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „sviesota .lt“ elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška arba pažeista.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis",  bei ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų  grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1.  Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą

5.2. Pirkėjas, naudodamasis „sviesota.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinio prekybos centro darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 punktuose numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos Eu ir Lt su PVM, o  suformuotame užsakyme nurodomos Eu su PVM.

8.2 Pirkėjo atsiskaitymas už prekes:

8.2.1 Jeigu prekės pristatymo laikas nurodytas nuo 2 dienų iki 2 savaičių, Pirkėjas atsiskaito už prekes gavęs iš Pardavėjo sąskaitą su banko rekvizitais, Pirkėjas už prekes atsiskaito mokėjimo pavedimu bet kuriame banko skyriuje arba prisijungęs prie savo banko elektroninės bankininkystės sistemos ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo sąskaitos gavimo.

8.2.2. Jeigu prekė užsakoma,  Pardavėjas atsiunčia pirkėjui sąskaitą avansiniam apmokėjimui (30%), Užsakymas pradedamas vykdyti ir pristatymo laikas skaičiuojamas nuo to momento, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą iš banko apie sumokėtą avansą. Likusi suma sumokama per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie prekių atvykimą, pavedimu bet kuriame banko skyriuje arba prisijungęs prie savo banko elektroninės bankininkystės sistemos. 

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas.

9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai prekės yra užsakomos ir suderinti terminai su pirkėju. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

9.7. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį.

 9.8. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos.

 

10. Prekių grąžinimas

10,1 Pagal LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 217 patvirtintas Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles KOKYBIŠKI  šviestuvai nėra grąžinami.

 

11.Garantijos suteikimas

11.1. Visų sviesota.lt parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

 11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje, esančios prekės savo išvaizda gali neatitikti realaus prekių vaizdo dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 11.3. Visiems sviesota.lt šviestuvams (išskyrus lemputes) suteikiama 2m. kokybės garantiją, skaičiuojant nuo pardavimo datos. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.

 11.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

 11.5. Garantija neteikiama, jei nepateikiamas  pirkimą patvirtinantis dokumentas.

 11.6. Garantija netaikoma:

 11.6.1. jei prekė naudota nesilaikant eksploatacijos sąlygų, numatytų instrukcijoje;

 11.6.2. jei prekė yra mechaniškai pažeista;

 11.6.3. jei gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių;

 11.6.4. jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį;

 11.6.5. dylančioms ir susidėvinčioms detalėms (dirželiai, laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.);

 11.6.6. gedimams, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;

 11.6.7. jei gedimo priežastys yra stichinės nelaimės (žaibas, potvynis, gaisras ir t.t.);

 11.6.8. gedimams, atsiradusiems naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo;

 11.6.9. jei naudojami komponentai neatitinka keliamų reikalavimų (srovės stiprumas, grąžto skersmuo ir t.t.);

 11.6.10. jei prekė buvo remontuota ne gamintojo autorizuotose aptarnavimo centruose;

 11.6.11. jei prekė buvo ardyta ar kitaip paveikta.

 11.6.12. jei šviestuvus sumontuoja atitinkamos kvalifikacijos neturintis elektros prietaisų specialistas.

 11.7 .Už pagal garantiją gražinamų prekių transportavimą sumoka Pardavėjas. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu , gedimo nustatymu bei remontu, Pirkėjas apmoka  savo sąskaita.

 

 

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „sviesota.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio prekybos centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Jei Pardavėjo internetiniame prekybos centre yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

© 2020 J. Želvytės įm. "ŠVIESOTA". Visos teisės saugomos. Parduotuvių nuoma - el. parduotuvę sukursime nemokamai!
www.parduotuviunuoma.lt